LIFE BACCATA participa no 3er seminario biogeográfico Mediterráneo Natura 2000

O proxecto LIFE BACCATA foi un dos proxectos LIFE Natureza seleccionados para formar parte dos paneis de discusión do 3er seminario bioxeográfico Mediterráneo Natura 2000, celebrado entre os días 4-7 de maio de 2021.

LIFE BACCATA, encamiñado á mellora do estado de conservación do hábitat 9580* (Bosques mediterráneos de Taxus baccata) en 15 ZEC Natura 2000 da Cordilleira Cantábrica, achegou a súa experiencia en materia de restauración dun hábitat prioritario de reducida superficie, que conforma exiguas representacións boscosas e que presenta diversos problemas de conservación que motivan unha elevada vulnerabilidade e fraxilidade.

As achegas de LIFE BACCATA resultaron moi interesantes para a audiencia, fundamentalmente o elevado impacto positivo que o proxecto a nivel superficial tivo sobre o tipo de hábitat nunha zona de transición Atlántica-Mediterránea, o cal lle outorga un elevado interese científico e de conservación da biodiversidade.