Accións

A1 - Caracterización e diagnose do hábitat 9580*Bosques mediterráneos de Taxus baccata nos enclaves de actuación. Avaliación da situación inicial do hábitat

A acción está orientada a obter a información necesaria para desenvolver a planificación técnica das accións de conservación e o seguimento das repercusións do proxecto. Achegará información relevante para clarificar a interpretación do hábitat 9580 *, actualizar a súa cartografía, os formularios Nat2000 e a valorización deste hábitat.

A2 - Planificación técnica das accións de conservación

A planificación técnica das accións é o paso necesario entre a concepción dunha actuación e a súa materialización a través das accións concretas de restauración. Os detalles necesarios para que as accións sexan un éxito deben quedar reflectidos nos proxectos técnicos elaborados durante esta acción.

Esta acción é necesaria para a correcta subcontratación das obras e a obtención das autorizacións necesarias por parte das autoridades competentes. A acción inclúe a redacción dos pregos técnicos e administrativos necesarios para a subcontratación das obras.

C1 - Recollida, almacenamento e cultivo de especies características do hábitat 9580 *

Consiste na recolección de estaquillas e sementes das especies arbóreas características do hábitat 9580 * nas todas as áreas de actuación, para o seu posterior almacenamento, conservación e cultivo. A planta producida empregarase na acción de "Plantación de especies características do hábitat 9580 *" para o incremento da área de ocupación e mellora do estado de conservación do hábitat.

C2 - Actuacións selvícolas para a mellora do hábitat 9580 *

Esta acción consiste en aplicar técnicas selvícolas de eficacia comprobada orientadas á mellora do estado de conservación do hábitat 9580 * en todos os enclaves do proxecto (Galicia, Castilla e León e País Vasco).

C3 - Plantación de especies características do hábitat 9580 *

Esta acción, orientada a incrementar a área de ocupación do hábitat 9580* e mellorar a súa estrutura, consiste en realizar unha plantación forestal mediante especies características do hábitat 9580 * en enclaves de Galicia, Pais Vasco e Castilla e León.

C4 - Medidas de control de herbivoría

Esta acción consiste no establecemento de pequenas infraestruturas que eviten a entrada de fauna herbívora que se alimente das especies vexetais que compoñen o hábitat 9580 *.

C5 - Medidas de protección contra afeccións non naturais

A acción formulada cubrirá diferentes necesidades, todas elas relacionadas directa ou indirectamente coa conservación dos bosques de Taxus baccata (9580*). En gran parte da área do proxecto concorren incendios forestais de diversa índole, os cales poñen en perigo os últimos exemplares de teixo e dos teixedais, que mantiveron durante séculos o hábitat inalterado e en evolución constante. Para evitar que este tipo de alteracións, que ademais poden verse agravadas coa presenza de pragas que alteran o sistema ecolóxico, é preciso realizar unha xestión preventiva de protección no ámbito das tejedas.

C6 - Conservación da diversidade xenética de Taxus baccata (especie característica hábitat 9580 *)

Acción transversal do proxecto que pretende atallar unha das problemáticas de conservación do hábitat 9580 * como é a perda de variabilidade xenética do teixo na Cordilleira Cantábrica e mellorar así as súas Perspectivas Futuras.

D1 - Seguimento das repercusións do proxecto sobre o hábitat 9580 *

A acción D1 é unha acción que deben realizar todos os socios para avaliar as repercusións das accións de conservación do proxecto sobre o hábitat 9580 *.

Esta acción é necesaria para valorar a efectividade das actuacións de restauración e tomar decisións ao respecto, incluíndo cambios ou execución de novas medidas.

D2 - Seguimento do impacto socioeconómico do proxecto

Aínda que os obxectivos do proxecto non abordan directamente problemáticas socioeconómicas, as accións execútanse sobre elementos que están condicionados ou sobre os que operan axentes sociais e forzas económicas.

D3 - Seguimento servizos dos ecosistemas

A restauración de servizos proporcionados polos ecosistemas, é dicir, daqueles bens e servizos que promoven o benestar humano, é unha posible consecuencia do proxecto, independentemente de que figure explicitamente como obxectivo deste.

A reconstrución, conservación ou restablecemento de hábitats debería contribuír, en maior ou menor medida, a incrementar determinados ecoservizos.

D4 - Seguimento e medición de indicadores específicos LIFE

A acción responde á obrigatoriedade de todos os proxectos LIFE de preparar e cumprir unha táboa de indicadores de seguimento (Monitoring Indicators) que sirva á Comisión Europea para a avaliación de resultados do proxecto en concreto, e do Programa LIFE en global.

E1 - Sensibilización e difusión pública dos resultados

A acción establece ferramentas para alcanzar unha maior difusión das actividades do proxecto e da concienciación da poboación sobre a necesidade de conservar os bosques de teixo.

É necesario establecer formas de comunicación claras e concisas, que cheguen ao maior número de destinatarios posible, de tal forma que se incremente o nivel de conciencia sobre a necesidade de conservar os hábitats de interese comunitario, ao tempo que se dan a coñecer as ferramentas de conservación existentes na UE.

E2 - Estratexia para a transferencia e replicabilidad dos resultados e leccións aprendidas. Redes con outros proxectos

A acción establece a estratexia para a transferencia e replicabilidade dos resultados do proxecto a nivel nacional e internacional, así como a integración das conclusións de proxectos europeos previos.

F - Coordinación, xestión e seguimento do proxecto

Estas accións recollen todas as labores de coordinación, xestión, e seguimento do proxecto, incluídas as relacionadas cos aspectos administrativos e financeiros, necesarias para asegurar un desenvolvemento correcto e satisfactorio. Inclúense nesta acción a redacción de informes de seguimento do proxecto, e a auditoría financeira externa.