Resultados esperados

 1. Actualizar a cartografía do hábitat 9580 * (dataset EFDAC) e clarificar a súa interpretación e criterios de xestión na Cordilleira Cantábrica.

 2. Aumentar a área de ocupación do hábitat 9580 * en 145,9 ha o que suporá incrementar o 6,9% da superficie do hábitat na UE, segundo os datos ETC/BD & EEA 2007-2012.

 3. Mellora da estrutura e funcións do hábitat 9580 en 541 ha, que é o 25,8% da superficie do hábitat na UE, segundo os datos ETC/BD & EEA 2007-2012.

 4. Cultivo de 132.720 plantas das especies características do hábitat 9580*.

 5. Control e extracción de especies exóticas procedentes de repoboacións forestais en 45 ha.

 6. Incrementar a conectividade do hábitat 9580*.

 7. Alcanzar 481 ha acoutadas para a protección do hábitat 9580 * fronte á herbivoría.

 8. Alcanzar 32.960 m de peches para a protección do hábitat 9580 * fronte a herbívoros.

 9. Alcanzar 35 km de vías e sendas forestais e 5 ha de actuacións zonais para mellorar e adecuar a vexetación nas áreas contiguas e evitar propagación de incendios.

 10. Crear dous Bancos de xermoplasma de 33 poboacións cantábricas de Taxus baccata pertencente ao hábitat 9580 *.

 11. Crear cinco Arboretos de poboacións de teixo.

 12. Crear quince Unidades de Conservación Xenética Forestal establecidas e integradas no programa europeo EUFORGEN.

 13. Determinación da variabilidade e relacións xenéticas das poboacións de teixo e grao de conectividade xenética. Estrutura de parentesco e base de datos xenotípicos (inclúe dataset EFDAC).

 14. Implicar aos propietarios na conservación do hábitat 9580 * mediante sinatura do Convenio.

 15. Aproveitar os resultados de proxectos europeos no LIFE BACCATA como LinkTree (6º Programa Marco), os LIFE TAXUS (LIFE 12 NAT/PT/950 e LIFE 11 NAT/ES/711) ou o programa EUFORGEN.

 16. Transferir os resultados do proxecto para a seu replicabilidade na área de distribución do hábitat 9580 * na UE.

 17. Sensibilizar e aumentar o coñecemento da poboación en xeral sobre o hábitat 9580*.

 18. Implicar propietarios do monte, gandeiros e forestais na conservación e xestión do hábitat 9580 *.

 19. Contribuír ao desenvolvemento sostible dos municipios onde se desenvolven as accións do proxecto, os cales se atopan en áreas de montaña.


 20.