Junta de Castilla y León finaliza os traballos de restauración de teixadais na montaña palentina, leonesa e Picos de Europa

Foto 1. Teixadal de Tosande, onde se desenvolveron boa parte das actuacións en Palencia

Junta de Castilla y León acaba de finalizar, coas plantacións deste outono, tres proxectos diferentes para a mellora e restauración dos hábitats de teixadal nas montañas palentina e leonesa, así como no parque rexional de Picos de Europa, por un importe total de 77.065,66 €.

A importancia de actuar nestas zonas quedou manifesta a partir do estudo de caracterización que se fixo do HIC "Bosques mediterráneos de Taxus baccata (9580*)" da Cordilleira Cantábrica en Castilla y León. Segundo este estudo, a pesar de que a montaña palentina presenta unha ampla experiencia dunha xestión dirixida á conservación deste hábitat, os teixadais se atopan sometidos a unha forte competencia da faia e unha importante presión de ungulados, o que se traduce nunha notoria escaseza de rexenerado. Internándonos na montaña central de León, a aveseda da Sierra del Mediodía y Hayedo de Bodón, así como o resto de macizos do ámbito, presentan un gran potencial para a recuperación deste hábitat, se ben tamén existe unha forte competencia que exercen a faia e a herbivoría. Ao nordés desta provincia, no ámbito do parque rexional Picos de Europa de Castilla y León, documentouse o profundo coñecemento destes teixadais por parte dos axentes ambientais, o que permitiu levar a cabo previamente actuacións eficaces con resultados hoxe xa palpables, como os peches de exclusión. É necesario seguir por este camiño dentro do Pinar de Lillo e outros rodais, como é o caso de La Corva Baja.


Foto 2. Apertura de claros arredor dos teixos mediante claras selectivas sobre a faia

Para iso, executáronse estar tres actuacións que, no caso de Palencia, se centraron na ZEC e ZEPA ES4140011 "Fuentes Carrionas y Fuente Cobre – Montaña Palentina", consistindo en 1 ha de curta de faias de forma selectiva que competían cos teixos, a instalación de 820 m de cerramento cinexético de malla de simple torsión de 1,5 m de altura, así como a reparación de ata 2 km doutro cerramento. Ademais, para facilitar a plantación nalgúns puntos, e como medida de redución do risco de incendios noutros, desbrozáronse manualmente ata 24,8 ha, plantándose posteriormente 900 plántulas de diferentes especies do cortexo dos teixadais nunha área de 2,0 ha. Xunto a iso, retiráronse do monte 20 protectores de plantacións de anos anteriores.

Na ZEC ES4130050 "Montaña Central de León", regulouse a competencia espacial que exerce a faia grazas á execución de claras polo baixo e suaves sobre esta especie en 16,9 ha, e tamén de forma selectiva sobre 250 pés principalmente mediante anelamentos. Para favorecer o rexenerado establecéronse peches de exclusión nunha lonxitude de 360 m. Leváronse a cabo dous tipos de plantacións: de conectividade entre os principais bosquetes sobre unha superficie de 6,7 ha e de enriquecemento en 0,1 ha dos rodais de exclusión, empregando para iso teixo, piñeiro silvestre, sorba, carnabudo e abeleira. Como medida de defensa contra incendios, desbrozáronse tanto manual como mecánicamente arredor do rodal de actuación e os camiños próximos nun total de 0,2 ha.


Foto 3: Claras polo baixo para reducir a competencia aos teixos na ZEC Montaña Central de León


Foto 4: Plantación de enriquecemento no interior da zona de exclusión.


Foto 5:  Zona desbrozada no ámbito do rodal de actuación.

Foto 6. Rexenerado de teixo existente
 
Por último, na ZEC e ZEPA ES4130003 "Picos de Europa en Castilla y León", incluída no parque rexional do mesmo nome, favoreceuse a entrada de luz e de novas especies grazas á execución de claras polo baixo e suaves en 25,0 ha sobre as faias existentes, e reduciuse a súa competencia directa aos pés de teixo mediante claras selectivas sobre 176 pés de faia. Ademais, para asegurar un peche de exclusión que favoreza o rexenerado de teixos, reparouse o cerramento cinexético existente coa instalación de novos postes e malla en 150 m de lonxitude. Finalmente, reduciuse o risco de incendios grazas á roza de matogueira de 0,7 ha entre un camiño e o rodal de actuación.


Foto 7: Reparación do cerramento cinexético para o peche de exclusión.

Foto 8. Clara selectiva de faias ao redor dun excepcional teixo