O proxecto LIFE BACCATA integra a súa información xenética en EUFORGEN e EUFGIS

O proxecto LIFE BACCATA, cuxo obxectivo principal é a mellora do estado de conservación do hábitat 9580* na Cordilleira Cantábrica, cumpriu outra das súas metas previstas ao seu comezo. Tras a extensa mostraxe xenética das poboacións de teixo (Taxus baccata), especie principal do hábitat 9580*, o proxecto xerou unha valiosa información sobre estas que foi compartida co proxecto EUFORGEN, e a plataforma EUFGIS. EUFORGEN é o programa de cooperación internacional que promove a conservación e o usos sostible dos recursos xenéticos forestais en Europa, como unha parte vital da xestión forestal sostible. Pola súa banda, EUFGIS é o sistema de información xeorreferenciada acerca da conservación dos recursos xenéticos forestais en Europa, que proporciona acceso a unha plataforma con información detallada acerca das unidades de conservación xenética de especies forestais en diferentes países. A transferencia e integración da información xerada por LIFE BACCATA foi realizada coa colaboración das distintas entidades que xestionan ambas as dúas ferramentas en España: o INIA-CSIC, o CITA de Aragón e o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO).Da mostraxe xenética de LIFE BACCATA dispúxose de información dun total de 49 localidades de teixo na Cordilleira Cantábrica, repartidas entre Galicia, Asturias, Castilla e León, Cantabria, Euskadi e Norte de Portugal. Deste modo, o proxecto superou amplamente o obxectivo inicial de caracterizar 15 unidades (unha por cada ZEC onde se executan accións de restauración do hábitat 9580 *), incluíndo localidades dentro e fóra da Rede Natura 2000, e incrementando o espectro de rexións a caracterizar (Asturias, Cantabria ou Norte de Portugal non estaban nas previsións iniciais). A información das 49 localidades compartiuse co proxecto EUFORGEN e a plataforma EUFGIS, actualizando e mellorando en boa medida a información contida en ambas as dúas con respecto a Taxus baccata na Península Ibérica. Desta forma, na core network de EUFORGEN xerouse unha nova Unidade de Conservación Xenética Forestal (UCGF) en EUFGIS de acordo aos criterios da plataforma e do programa EUFORGEN, e redistribuirase unha das existentes grazas á información de LIFE BACCATA. Ademais, mellorarase a información dispoñible para o resto de unidades do Norte da Península Ibérica.Non obstante, o proxecto superou os obxectivos previstos ao seu comezo con respecto ás plataformas e entidades con quen se vai compartir a información xerada. Derivado da transferencia da información xenética a EUFORGEN e EUFGIS, e grazas ao importante papel xogado por INIA-CSIC, CITA e MITECO no devandito proceso, a información das 49 localidades tamén entrou a formar parte da Rede Nacional de Unidades de Conservación Xenética de teixo, cuxo ámbito normativo se está a desenvolver na actualidade en forma de Real Decreto. Isto posibilitará que á aprobación da devandita disposición, a súa información sexa subministrada ás CCAA correspondentes para a súa aprobación e incorporación ao marco normativo.
O partenariado de LIFE BACCATA non podería estar máis satisfeito coa transferibilidade e replicabilidade do proxecto, así como co impacto alcanzado polo intercambio de información xenética de teixo entre proxecto, entidades competentes e proxectos/plataformas dispoñibles.