Finalización da restauración do hábitat 9580 * en Galicia

A restauración do hábitat 9580 * no Monte Veciñal en Man Común de Riocereixa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), dentro da ZEC Os Ancares - O Courel (ES1120001), finalizou. O proxecto LIFE BACCATA, con motivo da súa acción C3, levou a cabo o repoboación de 15,4 ha con especies características do tipo 9580 *. A execución desta plantación complementouse coa rede de infraestruturas executada na acción C5, e realizouse sobre a superficie que quedou preparada tras a finalización da acción C2, que supuxo a realización de tratamentos selvícolas sobre unha masa monoespecífica de Pinus sylvestris. A planta empregada foi a recollida e cultivada con motivo da acción C1 de LIFE BACCATA.

foto-2_0.jpg
O traballo de reforestación levouno a cabo TRAGSA, beneficiario asociado de LIFE BACCATA, utilizando as plantas producidas por IBADER do Campus Terra (USC), socio coordinador do proxecto. A plantación realizouse de forma manual, con axuda dun plantamón, nos puntos determinados polo aburatado mecanizado que fora realizado ao finalizar a acción C2 durante a primavera de 2019. O aburatado posibilita dispoñer dun espazo máis axeitado para o desenvolvemento radicular das especies empregadas no repoboación, posibilitando o seu mellor establecemento e reducindo o risco de marras.

A plantación executouse nun primeiro termo durante todo o mes de outubro de 2019, empregando un total de 13.000 plantas no enclave indicado, posibilitando que esta quedase finalizada antes da chegada das primeiras nevadas invernais. Durante os seguimentos da plantación realizados por IBADER-USC ao final do inverno e comezos de primavera do ano 2020, verificouse un éxito do repoboación bastante elevado, xa que a porcentaxe de marras na plantación foi moito menor do previsto. En todo caso, dado que na acción C1 xa se previra un incremento do 20% da planta para asegurar provisión de planta abonda de cara a unha posible reposición de marras, esta foi executada por TRAGSA durante a terceira semana de abril de 2020, empregando polo tanto as 4.000 plantas que foran reservadas para tal finalidade.
 
En total o repoboación empregou máis de 17.000 plantas das especies características do hábitat 9580 *, que se reparten por especie do seguinte xeito:
Taxus baccata 4.600 plantas
Betula pubescens 4.500 plantas
Quercus petraea 3.600 plantas
Fagus sylvatica 2.200 plantas
Sorbus aucuparia 1.100 plantas
Ilex aquifolium 800 plantas
Corylus avellana 200 plantas
Toda esta planta foi producida por IBADER-USC a partir de material xenético (semente, estaca) de orixe local (do propio MVMC de Riocereixa), garantindo así o emprego de ecotipos compatibles e evitando a ocorrencia de contaminación xenética.