Progreso dos traballos de plantación no enclave galego de LIFE BACCATA

Dende o pasado 1 de outubro comezaban os traballos relativos á acción C3 de LIFE BACCATA en Galicia, consistentes nunha plantación forestal con especies características do hábitat 9580*, coa finalidade de aumentar a superficie do mesmo, e en consecuencia conseguir a mellora do seu estado de conservación.
 
2_0.jpg    3_0.jpg

4.jpg    5.jpg

6.jpg    7.jpgA acción localízase, ao igual que as accións C2 e C5 de LIFE BACCATA en Galicia, no Monte Veciñal en Man Común de Riocereixa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo), dentro da ZEC Os Ancares  - O Courel (ES1120001).


12.jpg
Os traballos de reforestación foron levados a cabo por TRAGSA, beneficiario asociado de LIFE BACCATA, empregando as plantas producidas polo IBADER do Campus Terra, socio coordinador do proxecto. A plantación desenvolveuse de xeito manual, coa axuda dun plantamón, nos puntos determinados polo aburatamento mecanizado que fora realizado ao finalizar a acción C2 durante a primavera de 2019. O aburatamento permite dispoñer dun espazo máis axeitado para o desenvolvemento radicular das especies empregadas na repoboación, posibilitando o seu mellor establecemento e reducindo o risco de marras.
 
8.jpg

A repoboación empregou máis de 12.000 plantas das especies características do hábitat 9580*, que se reparten por especie do seguinte xeito:
 
Taxus baccata 3.300 plantas
Betula pubescens 3.200 plantas
Quercus petraea 2.600 plantas
Fagus sylvatica 1.500 plantas
Sorbus aucuparia 800 plantas
Ilex aquifolium 570 plantas
Corylus avellana 156 plantas
Toda esta planta foi producida por IBADER-USC a partir de material xenético (semente, estaca) de orixe local (do propio MVMC de Riocereixa), garantindo así o emprego de ecotipos compatibles e evitando a contaminación xenética. Na actualidade disponse inda de 3.000 plantas en viveiro, para empregar na posible reposición de marras durante a primavera do ano 2020.

9.jpg   10.jpg
Os traballos de plantación prolongáronse durante todo o mes de outubro de 2019, de xeito que a repoboación quede finalizada antes da primeira nevarada na tempada invernal. A superficie abranguida pola repoboación forestal ascende a 15 ha, nas que se logrou o aumento da superficie ocupada polo hábitat 9580*.

11.jpg